Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
10 lat w UE
Czwartek, 24-04-2014

1 maja mija 10 lat od wejścia Polski do UE. Ta rocznica daje szansę na podsumowanie tego, co udało się dobrego zdziałać w naszym mieście dzięki środkom unijnym. Poniżej w formie tabeli prezentujemy projekty, które zrealizowaliśmy wykorzystując dotacje. Warto dodać, że w latach 2004 - 2014 całkowita wartość tzw. projektów unijnych to 80 348 548,08 zł. Dofinansowanie unijne wynosiło 47 529 396,32 zł.

 

Lp.

Nazwa projektu

Opis projektu

Wartość projektu

1.

Wykształceni i z perspektywami

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", "Działania" 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Wartość dofinansowania 1 406 291,00 zł

Wkład własny 210 943,65 zł

2.

Inwestujemy w siebie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", "Działania" 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Wartość dofinansowania 1 399 984,00 zł

Wkład własny 209 997,60 zł

 

3.

Budowa magistrali wodociągowej PE D280 w ul. Podgórnej w Brodnicy

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowania środowiska, działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu to 1 265 960,50 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą: 1 223 260,50 zł. W tej kwocie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 346 672,02 zł.

4.

Budowa ulic miejskich wraz z infrastrukturą techniczną w ulicach: Zacisze, Spokojna, Truskawkowa, Stepowa, Poziomkowa, Miła w Brodnicy

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013

 

Całkowita wartość Projektu: 1 441 451,60 zł

Kwota dofinansowania:   705 440,80 zł

5.

Budowa Trasy Przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne miasta Brodnicy

Projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość Projektu wynosi: 47 566 079,18 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 23 121 280, 47 zł.

6.

Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego ulicy Zamkowej, św. Jakuba, Kościelnej wraz z mostem

Projekt  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowite   wydatki   kwalifikowane w ramach  Projektu   wynoszą:  1 397 430, 70 zł, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż : 1 048 073,02 zł, co stanowi 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

7.

Przebudowa ulicy Długiej w Brodnicy

Projekt  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 331 654,52 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 665 827,26 zł co stanowi 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

8.

Renowacja wieży ratuszowej z fragmentem muru widocznym od Dużego Rynku

Projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość Projektu wynosi: 375 231,87 zł. Całkowite   wydatki   kwalifikowane w ramach  Projektu   wynoszą: 375 231,87 zł, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 281 423,90 zł, co stanowi 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

 

9.

Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Kwota dofinansowania

1 330 908,10 zł

10.

Termomodernizacja Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy

Projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza egionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013

Całkowita wartość Projektu wynosi: 628 304,75 zł.
Całkowite   wydatki   kwalifikowane w ramach  Projektu   wynoszą:  628 304,75 zł, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż : 471 228,56, co stanowi 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

11.

Wspólnie o przeszłości i przyszłości – spotkanie miast partnerskich w 715-lecie nadania praw miejskich Brodnicy

Projekt realizowany w ramach poddziałania 1.1 – Spotkania mieszkańców miast partnerskich w ramach programu Europa dla Obywateli.

Kwota dofinansowania

5 000 Euro

12.

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie miasta Brodnicy

Projekt  współfinansowany ze  środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Kwota dofinansowania 1 006 000,00 zł

13.

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Brodnicy-II Etap

Projekt  współfinansowany ze  środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Kwota dofinansowania 1 265 185,50 zł

 

14.

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w XVII wiecznym spichlerzu w Brodnicy

Projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą: 387 936,93 zł, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 271 555,85 zł, co stanowi 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

15.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na Zakolu Drwęcy w Brodnicy

Projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą: 1 067 252,27 zł, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 640 351,36 zł, co stanowi 60 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych

16.

Rewitalizacja mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu ulicy Mostowej w Brodnicy

Projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 608 556,36 zł.
Całkowite   wydatki   kwalifikowane w ramach  Projektu   wynoszą:  4 591 829,16 zł, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż : 3 443 871,87 zł, co stanowi 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

17.

Kuźnia brodnickich talentów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Kwota dofinansowania

823 446,00 zł

18.

Renowacja wieży ratuszowej z fragmentem muru widocznym od Dużego Rynku

Projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach , Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, , Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

Całkowita wartość projektu: 375 231,87 zł

Kwota dofinansowania

281 423,90 zł

19.

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy

Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Całkowita wartość projektu:

961 751,84 zł

Kwota dofinansowania

808 761,06 zł

20.

Rewitalizacja Brodnickiej Starówki

Projekt realizowany w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Całkowita wartość projektu: 3 181 716,50 zł

Kwota dofinansowania

1 275 263,02 zł

21.

Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Całkowita wartośc projektu

2 597 305,00 zł

Kwota dofinansowania

2 337 574,50 zł

 

22.

Przygotowanie dokumentacji studyjno-koncepcyjnej dla projektu „Uzbrojenia terenów inwestycyjnych miasta Brodnicy”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Całkowita wartość projektu 227 550,00 zł

Kwota dofinansowania

193 417,50 zł

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna