Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Będą obradować
Poniedziałek, 07-09-2015

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 17 września 2015r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z VII i VIII i IX sesji Rady Miejskiej.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Brodnicy za okres od dnia 2 czerwca 2015r. do dnia 1 września 2015r.

7. Informacja o przetargach za okres od dnia 1 czerwca 2015r. do dnia 1 września 2015r.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

9. Informacja Burmistrza Brodnicy o zgłoszonych żądaniach o odszkodowanie i wydanych decyzjach o jednorazowych opłatach w związku z uchwaleniem planów miejscowych.

10. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych.

12. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady – Przewodniczący Komisji.

13. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

b) zasięgnięcia od Wojewódzkiego Komendanta Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników,

c) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

d) zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Podgórnej w Brodnicy,

e) wniesienia w formie aportu do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Brodnicy nieruchomości zabudowanej położonej w Brodnicy przy ul. Lidzbarskiej,

f) przystąpienia Gminy Miasta Brodnicy do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy,

g) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy,

h) zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015,

i) zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Rady Miejskiej w Brodnicy,

j) wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brodnicy do wystawienia poleceń wyjazdów służbowych dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Brodnicy,

k) ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Miasta Brodnicy w zakresie uruchomienia transmisji TV - internetowej - transmisji danych w postaci przekazu audio-video na żywo w sieci Internet (streaming video) z przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej Brodnicy oraz transmisji TV - internetowej z przebiegu obrad Komisji stałych i Komisji doraźnych Rady Miejskiej Brodnicy.

15. Wnioski i interpelacje radnych.

16. Zamknięcie X sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna