Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Nabór na rzeczoznawców do szacowania zwierząt
Czwartek, 29-09-2016

Burmistrz Brodnicy informuje, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142,poz. 1161) przyjmowane są wnioski kandydatów do pełnienia funkcji rzeczoznawcy do szacowania zwierząt.

Wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego:

1) wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

2) ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadane co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończona co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa lub dotychczasowa szkoła zasadnicza kształcące w zawodach rolniczych i posiadany co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończona zasadnicza szkoła zawodowa lub dotychczasowa szkołę zasadnicza kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadany co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Pozostałe wymagania dla kandydatów:

  1. miejsce zamieszkania na terenie miasta Brodnicy,

  2. złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

Kandydatów mogą również zgłaszać:

1) izba rolnicza, lub

2) związek zawodowy rolników, lub

3) organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub

4) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub

5) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Wniosek, o powołanie na rzeczoznawcę powinien zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) adres do korespondencji;

4) informacje o wykształceniu.

 Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym - jeżeli jest wymagany;

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Brodnicy pok. 211, ul. Kamionka 23 w terminie do 31 października 2016r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna