Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
VIII Sesja Rady Miejskiej w Brodnicy
Wtorek, 07-06-2011

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję VIII Sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2011r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z VI i VII Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy za rok 2010.

7.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2010r.

8.Sprawozdanie z wykonania kierunków działania Burmistrza za 2010r

9. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brodnicy w 2010r.

10.Informacja o Ogólnych Zebraniach Mieszkańców Osiedli zorganizowanych w 2011r.

11.Informacja o przetargach za okres od 12 kwietnia do 31.05.2011r.

12.Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres od 12.04.2011r. do 30.05.2011r.

13.Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od VII sesji ( Przewodniczący Komisji).

14.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

15.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010,

- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej nt. sprawozdania finansowego,

sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu miasta na 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego,

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały,

b/ udzielenia Burmistrzowi Brodnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2010,

- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

- podjęcie uchwały

c/ zmiany w budżecie miasta na 2011rok,

d/ powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego

w Brodnicy i Sądu Okręgowego w Toruniu,

e/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza,

f/ przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Narkomanii w Brodnicy na rok 2011,

g/wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie,

h/ uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.

i/ ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla

których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie,

j/ przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy,

k/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy

l/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta

Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania

ł/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Lidzbarskiej w Brodnicy,

m/ sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. L.Grzemskiego w Brodnicy,

n/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Szarych Szeregów

w Brodnicy oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości,

o/ nieodpłatnego nabycia gruntu zajętego ul. Nową w Brodnicy,

p/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Wczasowej w Brodnicy,

r/ wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie na rzecz dzierżawcy nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wczasowej w Brodnicy,

s/ nabycia gruntów położonych przy ul. Nowej oraz Skromnej – Powstańców Wielkopolskich w Brodnicy

t/ zamiany nieruchomości położonych przy ul. Świerkowej w Brodnicy pomiędzy Gminą

Miasta Brodnicy a Visotec Socha Spółka z o.o.

u/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. H.Wieniawskiego w Brodnicy

w/ ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich.

16.Wnioski i interpelacje Radnych ( na piśmie).

17.Zamknięcie VIII Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Hildebrandt

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna