Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Budżet na 2018 uchwalony
Środa, 27-12-2017

Podczas ostatniej w 2017 roku Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbyła się 21 grudnia 2017 r., radni większością głosów przyjęli projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2018 rok.

Zanim jednak przystąpiono do głosowania przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Brodnicy Artur Dombrowski przedstawił opinię Komisji o przedłożonym przez Burmistrza Brodnicy projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. W opinii czytamy między innymi:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół w Toruniu wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2018 rok, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Brodnicy w dn. 02.12.2016 r. Treść opinii, sformułowana w Uchwale Nr 4/P/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20.11.2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2018 rok Gminy Miasta Brodnicy, została dostarczona do Biura Rady Miejskiej oraz przekazana wszystkim radnym, co jest zgodne z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Omawiany projekt uchwały budżetowej:

1) został sporządzony przy zachowaniu szczegółowości dla dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy;

2) zawiera uzasadnienie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy;

3) zawiera materiały informacyjne towarzyszące projektowi,

co jest zgodne z uchwałą Nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Brodnicy.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018 określa m.in.:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 116.215.000,00 zł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;

2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 121.715.000,00 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;

3) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10.734.000,00 zł;

4) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.234.000,00 zł;

5) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 17.734.000,00 zł, z czego 5.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, 7.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz 5.234.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

6) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2018 z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń w wysokości 100.000,00 zł,

7) kwotę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 24.885.218,00 zł ,

co jest zgodne z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu na 2018 rok w łącznej wysokości 116.215.000,00 zł według źródeł ich powstawania przedstawiają się następująco:

1) dochody własne: 63.851.146,00 zł (54,94% ogółu dochodów)

2) subwencja ogólna z budżetu państwa: 24.085.026,00 zł (20,73% ogółu dochodów)

3) dotacje celowe z budżetu państwa: 28.278.828,00 zł (24,33% ogółu dochodów)

Planowane wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej wysokości 121.715.000,00 zł dotyczą:

1) wydatków bieżących: 105.637.410,00 zł (86,79% ogółu wydatków)

2) wydatków majątkowych: 16.077.590,00 zł (13,21% ogółu wydatków)

Najwyższe wydatki budżetu w 2018 roku będą dotyczyły:

1) oświaty i wychowania 39.851,302,00 zł (32,74% ogółu wydatków)

2) rodziny i pomocy społecznej 32.890.537,00 zł (27,02% ogółu wydatków)

3) gospodarki komunalnej i ochrony 13.075.498,00 zł (10,74% ogółu wydatków)

środowiska

Analizując projekt budżetu Miasta na rok 2018 należy przede wszystkim zauważyć, że jest to budżet deficytowy, ale jednocześnie proinwestycyjny. Deficyt budżetu na rok 2018 wyniesie 5.500.000,00 zł i zostanie sfinansowany ze środków pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych. Dzięki powyższemu więcej środków finansowych zostanie przeznaczonych na zadania inwestycyjne. W roku 2018 będzie to kwota 16.077.590,00 zł, co w porównaniu do planu roku bieżącego daje wzrost o 98,8%. Znaczna część tej kwoty tj. 9.049.256,00 zł będzie przeznaczona na inwestycje osiedlowe, a pozostała kwota w wysokości 7.028.334,00 zł na pozostałe wydatki majątkowe. Mimo zakładanego deficytu poziom zadłużenia nadal będzie na średnim poziomie zadłużenia, które na koniec 2018 będzie wynosiło 38.718.000,00 zł i nie będzie stanowiło zagrożenia związanego z obsługą długu, ani dla finansów Miasta.

Planowane inwestycje będą dotyczyły głównie poprawy infrastruktury drogowej w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników i oświetlenia. Realizacja zadań inwestycyjnych dotyczyć będzie również budowy nowych i remontów istniejących obiektów sportowych, a także bazy turystycznej.

Tak jak w latach poprzednich największe wydatki dotyczą oświaty i wychowania, które w roku 2018 osiągną poziom 39.851.302,00 zł, z czego środki własne to kwota 15.766.276,00 zł., która w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli może znacząco wzrosnąć.

Komisja zwraca także uwagę na ponad 2% wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. Wzrosną również dochody majątkowe, które wyniosą 5.698.368,00 zł, co w porównaniu z planem roku 2017 stanowi wzrost o 119%. Zaznaczyć jednak należy, że kwota 3.648.368,00 zł będzie pochodziła ze środków europejskich.

Pozytywnym aspektem jest również zmiana struktury wydatków polegająca na zmniejszeniu wydatków bieżących przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem. Wydatki bieżące zmniejszą się z 92,8% do poziomu 86,8%, a wydatki majątkowe zwiększą się z poziomu 7,2% do 13,2% wydatków ogółem.

Przedstawione inwestycje i wydatki bieżące będą realizowane przy uwzględnieniu spłaty zobowiązań finansowych z tytułu ich zaciągnięcia w latach ubiegłych, zapewnieniu funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych, tj. zespołów szkolno – przedszkolnych nr 1, 2 i 3, Szkole Podstawowej nr 3, Zespołu Szkół Nr 1, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna