Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Nie tylko o podatkach
Poniedziałek, 28-11-2011

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst  jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z  późn.  zm.)  zwołuję  XV Sesję  Rady Miejskiej w Brodnicy,   która  odbędzie się w dniu   29 listopada   2011r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego  w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od 11.10.2011r do 14.11.2011r.
7. Informacja o przetargach za okres od 13.10.2011 r do 15.11.2011r. 
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010-2011
9. Informacja w sprawie ustalenia przelicznika do naliczania podatku rolnego i podatku leśnego w 2012r.
10. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od XIV Sesji Rady Miejskiej (Przewodniczący Komisji).
11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.  


12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a/  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Brodnicy,
b/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2012r.
c/ określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych,
d/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2012r.
e/  określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2012r.
f/ uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
g/ zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Brodnicy”.
h/ przyznania nieruchomości zamiennych
i/ zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy
j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Okrężnej i gen. Władysława Sikorskiego do granic miasta z Gminą Brodnica,

13. Wnioski i interpelacje Radnych.
14. Zamknięcie XV Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

 


       Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

                  Marta Szmidt

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna