Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Sesja z absolutorium
Wtorek, 15-05-2012

29 maja 2012r. o godz. 1200 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Brodnicy  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji Rady Miejskiej.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 8 marca 2012r. do dnia 10 maja 2012 r.

7. Informacja o przetargach za okres od dnia 8 marca 2012r. do dnia 10 maja 2012r.

8. Zapoznanie ze sprawozdaniem o niezgodnościach z przepisami ustawy na dokonane lub zaniechane czynności zamawiającego, odwołaniach i skargach w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w 2011roku.

9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od XVIII Sesji Rady Miejskiej – Przewodniczący Komisji.

10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy za rok 2011.

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasta Brodnicy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2011.

12. Informacją nt. stopnia wykonania w roku 2011 kierunków działania Burmistrza Brodnicy na lata 2011-2014.

13. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brodnicy w 2011r.

14. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

15. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011,

- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu miasta na 2011rok, informacji o stanie mienia komunalnego,

-  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

- dyskusja,

- podjecie uchwały,

b/ udzielenia Burmistrzowi Brodnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2011,

-  wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

- dyskusja,

- podjecie uchwały,

c/ zmian w budżecie miasta na 2012 rok,

d/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Świerkowej w Brodnicy,

e/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy al. Józefa Piłsudskiego w Brodnicy,

f/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wczasowej w Brodnicy,

g/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 13 w Brodnicy,

h/ utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brodnicy,

i/ utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy,

j/ utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy,

k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w rejonie ulic: Gen. Władysława Sikorskiego oraz Żmijewskiej w części dotyczącej obszaru położonego w rejonie ulicy Żmijewskiej do granic miasta z Gminą Brodnica,

l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w rejonie ulicy Lidzbarskiej i 18 Stycznia – za torami kolejowymi do granic miasta z Gminą Brodnica w części dotyczącej obszaru położonego w rejonie ulic: 18 Stycznia i Polnej do granic miasta z Gminą Brodnica,

ł/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Kolejowej, Granicznej oraz Jana Pawła II,

m/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brodnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

n/ uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Brodnica na lata 2011-2026”,

o/ pozbawienia ulicy Targowej dotychczasowego statusu drogi gminnej,

p/ podziału ul. Targowej i nowo wybudowanej Trasy Przemysłowej wraz z zaliczeniem do kategorii dróg gminnych,

r/ powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Brodnicy wykonywania zadania własnego gminy z zakresu zarządzania Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Brodnicy,

s/ zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy.

16. Wnioski i interpelacje Radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie XX Sesji Miejskiej w Brodnicy.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna