Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
ankeita - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska
Środa, 08-01-2014

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przypomina, iż zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342) zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczące systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

W myśl nowobrzmiących przepisów prawa, podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz przedkładania marszałkowi województwa „wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok kalendarzowy, począwszy od 2013 roku w terminie do 31 marca następnego roku. Ponadto,  został zniesiony obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska a także, w przypadku podmiotów składujących odpady – burmistrzowi miasta.

Należy pamiętać, iż wszystkie podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do przedkładania w/w wykazów. Zwolnione z wnoszenia rocznych opłat są te podmioty, które nie przekroczą kwoty 800 zł w wysokość naliczonej opłaty.

Zaległe opłaty oraz przedmiotowe wykazy za okres od II półrocza 2007 roku do II płółrocz 2012 roku należy naliczać i sporządzać w systemie półrocznym.

Informacji dotyczących systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska udziela Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy tel.: 56 49 30 335, pok. 308 oraz Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu ul. Targowa 13/15,  87 – 100 Toruń, tel.: 56 646 20 35, 728 494 596, 784 994 165.

 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

a)      przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 późn. zm.), a także osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

b) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

c)  osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

      Opłata za korzystanie ze środowiska, zgodnie z art. 273 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), ponoszona jest za:

1)      wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

2)      wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

3)      pobór wód;

 

4)      składowanie odpadów.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
zmp - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna