Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Radni będą obradować po raz XXXVI
Środa, 22-01-2014

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 4 lutego 2014 r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Brodnicy za okres od dnia 5 grudnia 2013 r. do dnia 20 stycznia 2014 r.

7. Informacja o przetargach za okres od dnia 5 grudnia 2013r. do dnia 20 stycznia 2014 r.

8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od XXXV sesji Rady Miejskiej - Przewodniczący Komisji.

9. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a/ uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,

b/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,

c/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,

d/ udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach położonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Miasta Brodnicy,

e/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ul. Królowej Jadwigi w Brodnicy,

f/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Brodnicy w 2014 roku,

g/ Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Brodnicy na lata 2007-2014,

h/ zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy,

i/ zmian w budżecie miasta na 2014r.,

j/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brodnicy na 2014 rok.

11. Wnioski i interpelacje Radnych.

12. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Hildebrandt

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna