Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
Środa, 09-01-2019

INFORMACJE OGÓLNE

Rekrutacja do przedszkoli publicznych

Do publicznych przedszkoli w Brodnicy przyjmuje się dzieci na wolne miejsca i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodzica kandydata do przedszkola. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę jednakowe w całym kraju kryteria przyjęcia dzieci do przedszkoli publicznych ustalone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe tj.

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania bierze się pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miejską w Brodnicy ( Uchwała nr XXII/193/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy) z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów).

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do wybranego przedszkola otrzymają do 8 maja 2020 r. pisemną informację od Burmistrza Brodnicy wskazującą przedszkole, gdzie takie miejsce jest zapewnione.  

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Brodnicy mogą być przyjęci do przedszkoli publicznych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w danym przedszkolu są nadal wolne miejsca.

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do klasy pierwszej w szkole podstawowej

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszenia. Ten tryb dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą  być przyjęte do klasy pierwszej jeżeli:

1) szkoła, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w jej obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami oraz

2) przeprowadzone zostanie na te miejsca postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Brodnicy w sprawie kryteriów przyjęcia uczniów do klas pierwszych ( Uchwała nr XXII/192/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej).

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do klasy I lub do klasy wyższej niż I oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej

1.  Do klasy oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej  lub do klasy wyższej niż I , w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy:

1)  posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w  oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w  danym oddziale.

2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

3.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust.2 Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tzw. kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą).

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych

1.  Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1) otrzymał promocję do klasy VII;

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

3.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tzw. kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą).

4.  W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

 Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji - wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tzw. kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą).

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 2/2020 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składani dokumentów na rok szkolny 2020.2021 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (……...). 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna