Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Samorząd dofinansuje działania na rzecz ochrony zdrowia
Środa, 11-02-2015

Zarządzenie Nr 39/2015
Burmistrza Brodnicy

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w roku 2015.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.1 ) ) oraz art. 4 ust.1 pkt 6, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.2 ))

ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2015 r.

§ 1. 1. Rodzaj zadania: organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia oraz popularyzujących umiejętności z zakresu ratownictwa przedmedycznego, w tym:

1) organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zawodów dla szkolnych drużyn ratownictwa medycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

2) organizacja imprez popularyzujących ochronę zdrowia (olimpiada promocji zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej);

3) organizacja konkursów o tematyce zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetowych celów zdrowotnych wynikających z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015.

2.  Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Brodnicy na rok 2015 środki finansowe w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

3. Dotacja na realizację zadania publicznych  w zakresie ochrony zdrowia przyznana zostanie
w formie wsparcia według następujących zasad:

1) oferty o dofinansowanie zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 z późn. zm. );

2) preferowane jest doświadczenie organizatora w realizowaniu zadania objętego konkursem ofert;

3) zawody z zakresu ratownictwa przedmedycznego powinny być przeprowadzone
w oparciu o kadrę z merytorycznym przygotowaniem;

4) dofinansowanie obejmuje wyłącznie udział mieszkańców z terenu miasta Brodnicy lub uczących się w Brodnicy;

5) Burmistrz Brodnicy przyznaje dotację na wsparcie realizacji ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych umów;

6) w konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania, lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje ze środków budżetu miasta Brodnicy w roku ubiegłym;

7) Burmistrz Brodnicy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu    przyznania dotacji i podpisania  umowy w przypadku gdy: okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną oferenta;

  8) Kwota udzielonego dofinansowania z budżetu miasta dla danego zadania nie może przekroczyć 93% całkowitych jego kosztów;

  9) Oferenci mają zapewnić udział środków własnych na realizację zadania w wysokości co najmniej 7% całkowitych kosztów zadania;

 

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1) zadanie winno być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.;

2) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową;

3) realizacja zadania objętego dofinansowaniem musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa;

4) w ramach przedstawionej oferty organizator zapewnia w szczególności :

a) realizację zadań  zgodnie z aktualnymi standardami przyjętymi do wdrażania w promowaniu zdrowia i ratownictwie medycznym;

b) bezpieczne i higieniczne warunki realizacji zadania;

c) wyposażenie w sprzęt i środki niezbędne do realizacji zawodów z zakresu pomocy przedmedycznej;

d) potwierdzenie doświadczenia organizatora w realizowaniu zadania objętego konkursem ofert.

5.  Oferty sporządzone zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego  oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) należy składać do dnia 5 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23, pok. nr 211 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ochrona zdrowia – konkurs ofert”. Wzór oferty jest dostępny również w Urzędzie  Miejskim w Brodnicy, pok. 101.

6. Do oferty należy dołączyć:

1) statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący organy uprawnione do reprezentacji;

  2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

  3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok;

  4) pisemne oświadczenie o nie ubieganiu się o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetu Miasta Brodnicy pod inną nazwą;

    5) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji);

      6) umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera;

      7) oświadczenia:

      a) pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz miasta, ZUS, urzędu skarbowego oraz o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego (zajęć komorniczych);

    b) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Miasta Brodnicy;

    c) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o deklaracji iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku;

       d) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji ( w przypadku, gdy umowę dotacji podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji).

    7. Oferta wraz z załącznikami winna być złączona w sposób trwały.

8.  Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.  Wybór ofert nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu  ich składania.

10. Wyboru oferty dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

1) zamieszczenie w ofercie informacji zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 z póżn. zm. );

2) kompletność oferty;

3) zakres rzeczowy zadania;

4) uregulowaną sytuację formalno-prawną podmiotu składającego ofertę;

5) posiadanie adekwatnych do realizacji zadania zasobów materialnych i kadrowych;

6) kopie załączonych dokumentów winny być opatrzone przez osobę uprawnioną klauzulą „za zgodność z oryginałem”;

7) dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, o których mowa w rozdziale

11. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.brodnica.pl .

12. Propozycji przydziału środków dokona komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Brodnicy z uwzględnieniem:

1) proponowanego programu;

2) doświadczenia wnioskodawcy w organizacji ochrony i promocji zdrowia w  latach ubiegłych;

3) oszczędnego kalkulowania kosztów realizacji zadania.

§ 2.  Podaje się do wiadomości, że  wysokość środków przyznanych na realizację zadania w roku 2013 i 2014 r. wyniosła 7 000 zł. ( siedem tysięcy złotych ).

§ 3. 1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez oferenta Burmistrz

Brodnicy może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Brodnicy a oferentem, której wzór stanowi załącznik  nr 2 do  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego  oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25)

3.  Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Brodnicę. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

4.  Nie będą przyznawane dotacje na realizację bieżących zadań statutowych organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Dotacje nie będą przyznawane również na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Miasta Brodnicy jest zobowiązany do:

1) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330 i poz. 613 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100)
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;

2) przedkładania sprawozdań na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego  oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25)  na zasadach i w terminach określonych w umowie;

3) dostarczenia na wezwanie Skarbnika Miasta Brodnicy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków – do wysokości dotacji) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Burmistrza Brodnicy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

6. Informacje telefoniczne na temat wsparcia zadania można uzyskać w Urzędzie  Miejskim w Brodnicy,                     tel.  ( 56 ) 49 30 632 pok. 101 .

§ 4. 1. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brodnicy,

2)  w Biuletynie Informacji Publicznej,  www.bip.brodnica.pl .

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

2.  Wzory oferty, umowy i sprawozdania powinny być zgodne z Rozporządzeniem Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna