Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Program XIII Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy
Środa, 14-09-2011

21 września na najbliższej sesji radni rozpatrzą 13 projektów uchwał i zdecydują o ich przyjęciu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst  jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z  późn.  zm.)  zwołuję  XIII Sesję  Rady Miejskiej w Brodnicy,   która  odbędzie się w dniu   21 września  2011r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego  w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z IX, X, XI i XII Sesji Rady Miejskiej.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od 1.06.2011r do 5.09.2011r
7. Informacja o przetargach za okres od 31.05.2011r do 7.09.2011r.
8. Sprawozdanie z działalności Spółek Miejskich za 2010 rok (Prezesi Spółek)
9.Informacja  o przebiegu wykonania budżetu miasta, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2011r.

10. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od IX Sesji Rady Miejskiej (Przewodniczący Komisji).
11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a/ zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu,
b/ zasięgnięcia od Wojewódzkiego Komendanta Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników,
c/ likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Poradnia Rodzinna w Brodnicy,
d/  zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy,
e/ nabycia gruntu położonego przy ul. Reymonta w Brodnicy,
f/ nabycia gruntu położonego przy ul. Poprzecznej- Podmiejskiej w Brodnicy, 
g/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/307/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2009r.
h/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w rejonie centrum.
i/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru zawartego pomiędzy ulicą Lidzbarską a rzeką Drwęcą, od kładki dla pieszych do ulicy 67 Pułku Piechoty,
j/ określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Brodnicy,
k/ zmiany w budżecie miasta na 2011 rok,
l/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Brodnicy
ł/ przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Brodnicy na lata 2011- 2015

13. Wnioski i interpelacje Radnych ( na piśmie)
14. Zamknięcie XIII Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Hildebrandt

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna