Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Środa, 14-09-2011

Zaświadczenia o prawie do głosowania


Informacja Burmistrza Brodnicy z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Urząd Miejski (ewidencja ludności) na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca może odebrać za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę (w upoważnieniu wskazuje się imię/imiona, nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim).

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu swojego zameldowania na pobyt stały.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wystawiane są najpóźniej do dnia 7 października 2011r. w godz. 8.00 - 16.00 w Urzędzie Miejskim, ul. Kamionka 23, pokój 111B - ewidencja ludności.

BURMISTRZ

/-/ Jarosław Radacz

 

 


 

Dopisanie do spisu wyborców

 

Informacja Burmistrza Brodnicy z dnia 9 września 2011 r. w sprawie dopisania do spisu wyborców

Burmistrz Brodnicy informuje, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek, przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru wyborców oraz wyborca nigdzie nie zamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

 

Wnioski o dopisanie do spisu można składać najpóźniej do dnia 4 października 2011r. w godz. 8.00 - 16.00 w Urzędzie Miejskim, ul. Kamionka 23, pokój 111B - ewidencja ludności.

BURMISTRZ

/-/ Jarosław Radacz

 

 


 

Głosowanie wyborców niepełnosprawnych

 

Informacja Burmistrza Brodnicy z dnia 9 września 2011 r. w sprawie głosowania wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu wyborca ten powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie.

Na terenie Brodnicy lokale wyborcze dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się:

  1. w Domu Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 1 - obwód głosowania nr 4,

  2. w Brodnickim Domu Kultury, ul. Przykop 43 - obwód głosowania nr 6

  3. w Warsztatach Terapii Zajęciowej, ul. Wyspiańskiego 13 - obwód głosowania nr 14.

Wnioski o dopisanie do spisu można składać najpóźniej do dnia 26 września 2011 r. w godz. 8.00 - 16.00

w Urzędzie Miejskim, ul. Kamionka 23, pokój 111B - ewidencja ludności.

Wyborca niepełnosprawny dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zameldowania.

BURMISTRZ

/-/ Jarosław Radacz

 

 


 

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Informacja BURMISTRZA BRODNICY z dnia 1 września 2011 r. o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Informuję, że do dnia 16 września 2011r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do składów 16 obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Brodnicy w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.
Kandydatami do komisji mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców miasta Brodnicy.
Kandydatów do komisji mogą zgłaszać komitety wyborcze (pełnomocnik komitetu lub osoba upoważniona przez pełnomocnika) w Wydziale Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Brodnicy w godzinach od 8.00 do 16.00.
Sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowe zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych został ustalony w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Do celów zgłoszenia został ustalony wzór „Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych", będący załącznikiem do w/w uchwały PKW.
Uchwała PKW i wzór zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl w zakładce „wybory Sejm/Senat" - „2011" - „Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej".
Dodatkowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych oraz trybu powoływania tych komisji można uzyskać w Urzędzie Miejskim pod numerami telefonów: 4930602, 4930615, 4930349 i 4930339,
BURMISTRZ
/-/ Jarosław Radacz

 

 


 

 

Numery i granice obwodów ustalone


OBWIESZCZENIE Burmistrza Brodnicy z dnia 1 września 2011r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Brodnicy Nr XII/98/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania oraz uchwałą Rady Miejskiej w Brodnicy Nr XI/96/2011 z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Numer obwodu głosowania,  Granice obwodu,  Siedziba  obwodowej komisji wyborczej
1 
Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, Jana Pawła II, Jasna, Karbowska, Karola Szymanowskiego, Klemensa Malickiego, Kolejowa od nr 13 do nr 67 i od nr 14 do nr 62, Ks. Jerzego Popiełuszki, Kwiatowa, Marii Konopnickiej, Pomorska, Powstańców Wielkopolskich, Półwiejska, Skarpa, Skromna, Skwarna, Stanisława Moniuszki, Staszica, Topolowa, Wesoła, Wrzosowa, Zielona 
Przedszkole Nr 8 ul. Zielona 3 tel. 56 4934606

Adama Rapackiego, Azaliowa, Cicha, Familijna, Gen. Władysława Sikorskiego, Graniczna, Iglasta, Ignacego Łyskowskiego, Kalinowa, Limbowa, Natalisa Sulerzyskiego, Okrężna, Osiedlowa, Północna, Różana, Stokowa, Zakątek 
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kolejowa 62, tel. 56 4934656

Aleja Józefa Piłsudskiego, Anieli Krzywoń, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Beskidzka, Bohaterów Września, Cmentarna, Gen. Józefa Bema, Gen. Stanisława Maczka, Gwardii Ludowej, Jabłkowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Karkonoska, Karpacka, 15 Lipca, Macieja Rataja, Marcina Kasprzaka, mjr. Henryka Sucharskiego, Partyzantów, PCK, Pienińska, Sądowa, Siewna, Stefana Czarnieckiego, Sudecka, Świętokrzyska, Targowa, Tatrzańska, Wincentego Pola, Wincentego Rzymowskiego, Władysława Jagiełły, Wojska Polskiego, Zawiszy Czarnego                                                                                                                  Gimnazjum Nr 1, ul. Wiejska 6, tel. 56 4982410

Aleksandra Kruszczyńskiego, Dworcowa, Gajdy, Jeziorna, Kamionka, Kolejowa od nr 1 do nr 11 i od nr 2 do nr 12, Ludwika Grzemskiego, Mickiewicza, Niskie Brodno, Przy Strudze, Spacerowa, Świerkowa, Tatarakowa, Wczasowa, Wiejska, Zamkowa, Żeglarska 
Dom Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 1,tel. 56 4983480
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Aleja Jana Mełnickiego, Aleja Wędkarzy, Duży Rynek, Gen. Józefa Hallera, Jatki, Kopernika, Kościelna, Ks. Kujota, Łazienna, Mały Rynek, Plac Erazma Glicznera, Plac Jana Pawła II, Plac 3 Maja, Przedzamcze, Przesmyk, Sienkiewicza, Sokołów, Św. Jakuba, Tylna, Wodna, Wybickiego                                                                                                                                  Pałac Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1, tel. 56 4983560

Aleja Leśna, Bazarowa, Farna, Groblowa, Grunwaldzka, Kilińskiego, Kościuszki, 700-lecia, Mostowa, Nad Drwęcą, Ogrodowa, Pocztowa, Przykop, Stary Plac Szkolny, Strzelecka, Średnia, Zduńska, Żwirki i Wigury  
Brodnicki Dom Kultury, ul. Przykop 43, tel. 56 4982142
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Czwartaków, Królowej Jadwigi, 3 Maja, Mazurska, Paderewskiego, Piwna 
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 3 Maja 2, tel. 56 4982343

Akacjowa, Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego, Bolesława Prusa, Cisowa, Cypriana Kamila Norwida, Grażyny, Jana Kasprowicza, Jodłowa, Juliana Tuwima, Kasztanowa, Kombatantów, Kręta, Mikołaja Reja, Modrzewiowa, Nowa, Piękna, Podmiejska, Południowa, Poprzeczna, Porzeczkowa, Reymonta, Sosnowa, Szarych Szeregów, Tulipanowa, Wierzbowa, Wysoka, Żwirowa 
Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Nowa 34, tel. 56 4986125

Agrestowa, Długa, Jagodowa, Malinowa, Miła, Piaski, Podgórna, Poziomkowa, Promykowa, Rzeźnicka, Słoneczna, Spokojna, Stepowa, Strumykowa, Sybiraków, Truskawkowa, Ustronie, Warszawska, Wąska, Wiśniowa, Zacisze, Źródlana 
Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Nowa 34, tel. 56 4986125
10 
Boczna, Bolesława Jastrzębskiego, Feliksa Smoczyńskiego, Jana Janaszka, Krańcowa, Lidzbarska, Lipowa, Litewska, Maksymiliana Klinickiego, Mała, Michałowska, Młyńska, Prosta, 67 Pułku Piechoty, Skrajna, Szkolna, Władysławy Zieleniewskiej  
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Lidzbarska 14, tel. 56 4982016
11 
Elizy Orzeszkowej, Krótka, Matejki, Nowa Kolonia, Żeromskiego 
Zespół Szkół Nr 1, ul. Matejki 5, tel. 56 4987851
12 
Ceglana, Emilii Plater, Jagiellońska, Jana Kochanowskiego, Jana III Sobieskiego, Janusza Korczaka, Juliusza Słowackiego, Waryńskiego, Stanisława Wyspiańskiego 1, Wincentego Witosa 2, 4, 6 
Zespół Szkół Nr 1, ul. Matejki 5, tel. 56 4987851
13
Stanisława Wyspiańskiego 15, 17, 19, 21, 23,
Wincentego Witosa 14, 16, 18, 20, 22, 24 
Przedszkole im. Marii Konopnickiej (Nr 9), ul. Wyspiańskiego 12a, tel. 56 4931952
14
Stanisława Wyspiańskiego od nr 2 do nr 16 i od nr 3 do nr 13a,
Wincentego Witosa 8, 10 
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Wyspiańskiego 13, tel. 56 6970241
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
15
Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Nad Stawem, Polna, 18 Stycznia, Władysława Łokietka 
Budynek PEC Sp. z o.o., ul. 18 Stycznia 36a, tel. 56 4983129
16 
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu - Szpital w Brodnicy (obwód odrębny) 
Szpital w Brodnicy, ul. Wiejska 9, Tel. 56 4913324


Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 9 października 2011 r. w godz. 7.00 - 21.00.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie.
Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie miasta Brodnicy właściwa jest Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, adres siedziby: Brodnicki Dom Kultury, 87-300 Brodnica, ul. Przykop 43.
BURMISTRZ

/-/ Jarosław Radacz

 

 


 

Siedziba lokalu wyborczego nr 3 w nowym miejscu

 

W związku z pracami drogowymi prowadzonymi na ul. Sądowej burmistrz Brodnicy podjął decyzję o zmianie siedziby lokalu wyborczego w obwodzie głosowania nr 3 . Do tej pory mieszkańcy tego obwodu głosowali w budynku Nadleśnictwa Brodnica. 9 października, by oddać głos w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej będzie trzeba udać się do Gimnazjum nr 1 przy ul. Wiejskiej 6

Wyborcy z obwodu glosowania nr 3 zameldowani są w lokalach przy ulicach:
Aleja Józefa Piłsudskiego, Anieli Krzywoń, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Beskidzka, Bohaterów Września, Cmentarna, Gen. Józefa Bema, Gen. Stanisława Maczka, Gwardii Ludowej, Jabłkowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Karkonoska, Karpacka, 15 Lipca, Macieja Rataja, Marcina Kasprzaka, mjr. Henryka Sucharskiego, Partyzantów, PCK, Pienińska, Sądowa, Siewna, Stefana Czarnieckiego, Sudecka, Świętokrzyska, Targowa, Tatrzańska, Wincentego Pola, Wincentego Rzymowskiego, Władysława Jagiełły, Wojska Polskiego, Zawiszy Czarnego

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna