Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Pomoc dla przedsiębiorców
Poniedziałek, 20-04-2020

Zniesienie bądź odroczenie płatności za czynsz i część podatków - tak Brodnica będzie wspierała przedsiębiorców, których firmy  nie mają dochodów z powodu epidemii koronawirusa.

 

Pomoc dla przedsiębiorców

 - W obecnym stanie prawnym, możemy pomagać poprzez odroczenie terminów płatności, bądź rozłożenie na raty. Tak się może dziać w przypadku podatku od nieruchomości, czy opłat za dzierżawę, ale jeśli chodzi o podatek za użytkowanie wieczyste czy od środków transportowych, tu pozostaje praktycznie jedynie rozłożenie na raty – mówi Burmistrz Brodnicy pan Jarosław Radacz


Przedsiębiorcy, którzy wykażą, że na skutek ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, a w szczególności utracili możliwość zarobkowania, mogą ubiegać się o:

ODRACZANIE - na okres od 3 do 6 miesięcy, nie dłużej niż do 30 września 2020 r., terminów płatności:
- podatku od nieruchomości;
- czynszów za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnica, którymi administruje Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Odroczenie dotyczy należności, dla których termin zapłaty jeszcze nie upłynął.

ROZKŁADANIE NA RATY - z terminem płatności ostatniej raty maksymalnie do 15 grudnia 2020 r., należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości;
- podatku od środków transportowych;
- opłat za dzierżawę oraz użytkowanie wieczyste;
- czynszów za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnica, którymi administruje Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Rozłożenie na raty dotyczy należności, dla których termin zapłaty upłynął.
Na podstawie art. 57 §7 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 59 ustawy o finansach publicznych od odroczonych i rozłożonych na raty należności podatkowych naliczana jest opłata prolongacyjna w wysokości 4% w skali roku, od należności niepodatkowych odsetki w wysokości stopy redyskonta weksli (aktualnie 1,05%) w skali roku.

Ponadto przedsiębiorcy prowadzący działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta, którymi gospodaruje BTBS , po odwołaniu stanu epidemii, będą mogli ubiegać się o umorzenie części lub całości należności z tytułu czynszu najmu.

Wnioski o wszelkie ulgi, tj. odroczenie terminu, rozłożenie na raty będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem zasad przyznawania pomocy publicznej. Wnioski rozpatrywane będą w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i przy zastosowaniu uproszczonej metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

 - Chciałbym podkreślić, że potrzebne są też działania decyzyjne po stronie rządu, a także Sejmu, które dadzą samorządom większe możliwości w realizacji programów pomocowych dla przedsiębiorców – mówi Burmistrz Brodnicy

 Żeby uzyskać ulgi przedsiębiorca powinien złożyć wniosek z podstawowymi dokumentami:

  • Oświadczeniem o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis
  • Formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Sprawozdaniem finansowym za ostatni rok
  • Inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej w okresie epidemii
  • Oświadczeniem majątkowym przedsiębiorcy – osoby fizycznej – dot. ulgi o charakterze cywilnoprawnym (najem, dzierżawa)

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami, prosimy złożyć w formie:

  • elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP
  • pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski Brodnica, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica

.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna