Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Radni podejmą kolejne uchwały
Piątek, 21-10-2011

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst  jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z  późn.  zm.)  zwołuję  XIV Sesję  Rady Miejskiej w Brodnicy,   która  odbędzie się w dniu   27 października    2011r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego  w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od 7.09.2011r do 11.10.2011r.
7. Informacja o przetargach za okres od 7. 09. 2011r do 13. 10. 2011r.
8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych do Burmistrza za 2010r.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o radnych, którzy złożyli oświadczenia majątkowej, o stwierdzonych w nich nieprawidłowościach i podjętych w związku  tym działaniach.
10. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od XIII Sesji Rady Miejskiej (Przewodniczący Komisji).
11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brodnicy oraz Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2012-2015,
b/ przystąpienia Gminy Miasta Brodnica do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Pojezierze Brodnickie”,
c/ realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d/ uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy,
e/ opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,
f/ zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z basenu kąpielowego i szkolnych sal sportowych w Brodnicy,
g/  nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Konsultacyjnej Miasta Brodnicy,
h/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Świerkowej.

13. Wnioski i interpelacje Radnych.
14. Zamknięcie XIV Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.


       Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

                         Marta Szmidt

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna