Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
100.rocznica - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Kto poprowadzi noclegownię?
Poniedziałek, 14-11-2011

Burmistrz  Brodnicy Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brodnicy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.
 
               Konkurs jest adresowany od  podmiotów wymienionych w art. 3 ust.  2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
I. Rodzaj zadania: Prowadzenie Noclegowni z Ogrzewalnią dla osób bezdomnych
w Brodnicy w 2012 r.

Celem zadania jest umożliwienie osobom bezdomnym przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieranie osób bezdomnych w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, w szczególności:
- zapewnienia miejsca noclegowego,
- zagwarantowania możliwości spożycia jednego ciepłego posiłku osobom przebywającym
  w Noclegowni, talon na posiłek otrzyma osoba bezdomna z Miejskiego Ośrodka Pomocy
  Społecznej w Brodnicy,
- złagadzania objawów reakcji kryzysowej występującej w przypadkach bezdomności stałej
   i tymczasowej,
- zwiększenia świadomości roli higieny osobistej celem poprawy stanu zdrowia,
- zapobieganie przejścia ostrego kryzysu w stan chroniczny,
- nabycie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- zapobiegania utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności,
- zapobiegania degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych,
- rozszerzania działań aktywizujących zmierzających do wyprowadzenia z bezdomności.
           Umożliwienie osobom bezdomnym przebywania w godz. 7.00-19.00 w pomieszczeniach ogrzewanych w dniach gdy Podmiot realizujący zadanie stwierdzi wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka poprzez nadmierne wychłodzenie organizmu. W tych dniach będą prowadzone specjalistyczne zajęcia psychoprofilaktyczne.
Wybór dni uruchamiających funkcjonowanie Ogrzewalni należy do Podmiotu realizującego zadanie. 
 II. Wysokość dotacji na realizację zadania:

Na realizację zadania pn. Noclegownia z Ogrzewalnią przeznacza się z budżetu miasta Brodnicy na rok 2012 środki finansowe w wysokości 61 680  zł. Kwota zostanie podzielona na 12 transz wypłacanych do 10 dnia każdego miesiąca.
Wysokość transz  w poszczególnych miesiącach:
I   transza -      styczeń 2012 r. -  6 500 zł
II  transza  -    luty  2012 r.      -  6 400 zł
         III  transza -    marzec 2012 r. -   6 240 zł
         IV  transza -   kwiecień 2012 r.-  3 900 zł
       V    transza - maj 2012 r.     -        3 900  zł
       VI   transza -  czerwiec 2012r.-     3 900  zł
       VII   transza - lipiec 2012 r.      -   3 900  zł
       VIII transza - sierpień 2012 r. -     3 900  zł
       IX  transza - wrzesień 2012r.  -     3 900  zł
       X transza -październik 2012 r.-     6 240 zł
       XI   transza - listopad  2012 r.-      6 400 zł
       XII  transza- grudzień 2012 r.-       6 500zł
 III. Zasady przyznawania dotacji
Warunkiem przyznania i przekazania dotacji jest spełnienie następujących warunków:

1. Prowadzenie Noclegowni z Ogrzewalnią na terenie miasta Brodnicy w 2012 r.
2. W Noclegowni z Ogrzewalnią mogą przebywać osoby po uprzednim otrzymaniu skierowania przez MOPS w Brodnicy – będące w niedostatku, trwale lub chwilowo pozbawione mieszkania – bezdomne, z terenu miasta Brodnicy.
3. W Noclegowni z Ogrzewalnią mogą przebywać osoby spoza terenu miasta Brodnicy - po uzgodnieniu warunków pobytu pomiędzy podmiotem prowadzącym zadanie (oferentem),
   a właściwym ośrodkiem opieki społecznej, który będzie pokrywał koszty za ich pobyt.

4. Noclegownia umożliwia osobie bezdomnej:
1)   schronienie na noc, od godz. 19.00 do godz. 7.00 dnia następnego w ogrzewanym
                            pomieszczeniu zaopatrzonym w energię elektryczną i wodę,
2) przydzielenie łóżka ( wyposażonego w koc lub kołdrę, poduszkę i pościel),
3) skorzystanie z natrysku, wypranie odzieży osobistej,
4) udostępnienie środków czystości i higieny osobistej,
5) w razie zaistnienia konieczności zapewnienie odzieży, itp.
6) możliwość zdeponowania osobistych rzeczy, itp.

5. Podmiot prowadzący Noclegownię z Ogrzewalnią  zobowiązuje się do:
      1) dbania o utrzymanie czystości i porządku na terenie Noclegowni,
      2) nadzoru nad przestrzeganiem ustalonego Regulaminu porządkowego,
      3) przestrzegania przepisów w zakresie bhp i p- poż.
      4) prowadzenia dziennej ewidencji osób korzystających z noclegowni.
                  5) zapewnienia schronienia w godz.7.00 - 19.00 osobie bezdomnej w sytuacji
         niekorzystnych warunków pogodowych zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka,
       6) prowadzenia dziennej ewidencji osób korzystających z ogrzewalni,
       7) przedstawienia sprawozdań dotyczących realizacji zadania zgodnie z umową,
       8) prowadzenie zajęć psychoprofilaktycznych.
      

6. Podmiot przyjmujący do realizacji ww. zadania i ubiegający się tym samym o dotację przyjmuje odpowiedzialność za osoby bezdomne.

7. Środki finansowe przekazywane będą przez Zamawiającego Podmiotowi prowadzącemu zadanie – zgodnie z podpisaną umową.

IV. Termin, miejsce i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie winno być wykonane w 2012 roku, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie nastąpi w dniu 01.01. 2012 roku, a zakończenie 31.12. 2012 roku.

2. Noclegownia świadczyć będzie usługi socjalno- bytowe dla bezdomnych z terenu miasta Brodnicy w godz.: od 19.00 dnia, w którym wydano skierowanie z MOPS w Brodnicy do godz. 7.00 dnia następnego.
3. Ogrzewalnia będzie świadczyć usługi dla osób bezdomnych z terenu miasta.
4. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.
5. Zadania objęte dofinansowaniem muszą być zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Miejsce wykonania zadania: lokale stanowiące własność Gminy Miasta Brodnica przy
                  ul. Gajdy 3/ 1 i ul. Gajdy 3/ 2  w Brodnicy.
7.   Rozliczenie zadania pn. Noclegownia z Ogrzewalnią za okres 1.01. 2012 r. -31.12.2012r.
       nastąpi w okresach półrocznych, tj. za okresy obejmujące kwartały I i  II sprawozdanie
       częściowe oraz sprawozdanie końcowe obejmujące cały okres realizacji zadania.
       W rozliczeniu dofinansowania mogą  być uwzględnione: 
         - lista płac osób zatrudnionych w  Noclegowni,
         - rachunki, faktury VAT dotyczące ogrzewania, energii elektrycznej, wody, ścieków
           i środków czystości wykorzystanych na potrzeby Noclegowni.     
8. Podmiot  prowadzący  Noclegownię  z  Ogrzewalnią zobowiązany jest do ubezpieczenia
    lokali, w których będzie realizować powierzone zadanie.
    
   V. Termin składania ofert:

1. Termin składania ofert:
do 6 grudnia do godz. 12.00 - sporządzone zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Brodnicy ul. Kamionka 23, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego pok. 211.

3.   Forma składania oferty:
 zamknięta koperta z dopiskiem „Oferta na prowadzenie Noclegowni z Ogrzewalnią ”

4. Wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Brodnicy – pok. 101.

5. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


VI. Tryb i kryteria  stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru  ofert:

1. Tryb: otwarty konkurs ofert.
             Podmioty uprawnione do składania ofert – zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy  o działalności
             pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunki rozpatrzenia oferty:
1) zamieszczenie w ofercie informacji, zgodnie z art.13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z  2010 r. Nr 234 poz. 1536  z późn. zm.),
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważność – 3 miesiące od daty uzyskania),
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4) dołączenie statutu,
5) kopie załączanych dokumentów winny być opatrzone przez osobę uprawnioną klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

4.  Kryteria stosowane przy wyborze ofert
1) Propozycji przydziału środków dokona komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Brodnicy z uwzględnieniem:
- doświadczenia wnioskodawcy w zakresie opieki nad osobami bezdomnymi,
- oszczędnego kalkulowania kosztów realizacji zadania,
2) W ofercie dodatkowo należy podać informację o wysokości własnych środków
       finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
3) Do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie, że proponowane zadanie do realizacji mieści się w zakresie działania statutowego oferenta oraz, że wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. Wyżej wymienione oświadczenie powinno być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli oraz powinno zawierać pieczęć podmiotu ubiegającego się o dotacje na prowadzenie zadania oraz aktualną datę.
5.  Wybór ofert nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
1) Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.brodnica.pl

VII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku ogłoszenia otwartego konkursu i w roku poprzednim:
1. Podaje się do publicznej wiadomości, że na realizację zadania z zakresu
      pomocy społecznej udzielania schronienia osobom bezdomnym:
-w 2009 r. została przeznaczona kwota 50 000,00 zł na prowadzenie Noclegowni, 
-w 2010 r. została przeznaczona kwota 55 000,00 zł na prowadzenie Noclegowni
   i Ogrzewalni.
                  - w 2011  r. została przeznaczona kwota 60  000,00 zł na prowadzenie Noclegowni z  Ogrzewalnią. 

VIII.   Postanowienia końcowe:
1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Brodnicy, a oferentem.
2. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.
3. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Miasta Brodnicy jest zobowiązany do:
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
b) udostępnienia na wezwanie Skarbnika Miasta Brodnicy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków – do wysokości dotacji) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Burmistrza Brodnicy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
4. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy, oraz pokrywające działalność religijną i polityczną podmiotu wyłonionego w konkursie.
5. Informacje telefoniczne na temat dotowanego zadania można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich  tel. 56/4930630,  56/4930632 lub 56/4930315.

 

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna